An Nhiên

Chào các bạn:

Kết nối

#.01

Nhiên từng xem một bộ phim nào đó có đoạn lời dẫn rằng: Mười...